Transparantie en verantwoording

E-mailing du Consortium 12-12

Bij het inzamelen van giften, zijn de transparantie van de rekeningen, de efficiëntie en de betrouwbaarheid van de acties van doorslaggevend belang. Daarom hecht het Consortium 12-12 hier ook een zeer grote waarde aan.

Transparante rekeningen

Na elke oproep controleert de revisor van Consortium 12-12 de juiste toewijzing van de herverdeelde fondsen aan de lidorganisaties.

Elke inzamelingsactie is ook onderworpen aan controle door de Federale overheid. Voor elke campagne dient het Consortium 12-12 een financieel verslag in bij de FOD Financiën, in het kader van de toelating voor de fiscale vrijstelling van giften die vooraf voor de campagne wordt verkregen. De fiscale administratie heeft het recht bijkomende controles uit te voeren.

Zodra de op de gezamenlijke rekening gestorte giften het bedrag van 5 miljoen euro overschrijden, ondertekenen de vertegenwoordigers van het Consortium en van elk van de leden een “rapporteringsverbintenis”. De controle van deze verbintenis wordt daarna toevertrouwd aan een onafhankelijke auditor die belast is met het opstellen van een gecoördineerd verslag. Dit was het geval na de campagnes Tsunami 12-12 (2004), Haïti Lavi 12-12 (2010) en Stop Honger in Oost-Afrika (2011).

Verantwoording aan de schenker

Onder het principe van de ‘verantwoording’ wordt verstaan dat het Consortium 12-12 en zijn lidorganisaties rekenschap afleggen aan hun schenkers over de acties die zij dankzij de giften op het terrein voeren.

Zodra er een inzamelingsactie wordt gestart, brengt het Consortium alle schenkers of betrokken personen op de hoogte via nieuwsberichten op de website en sociale netwerken en door middel van persberichten.

Het Consortium publiceert na de lancering van elke oproep op gezette tijden verslagen. Die zijn gebaseerd op de door de lidorganisaties verstrekte informatie en bieden de schenkers een overzicht in cijfers van de oproep tot giften. Ze geven ook een overzicht van de door de lidorganisaties verleende hulp en bevatten rechtstreekse getuigenissen uit het door de ramp getroffen gebied.

Elke lidorganisatie verbindt zich er toe om de dankzij een oproep van het Consortium 12-12 verzamelde giften uitsluitend te gebruiken voor hulp in het kader van de humanitaire crisis in kwestie.

Het lanceren van een gezamenlijke oproep stelt ons in staat om onze campagne-uitgaven te beperken en zo veel mogelijk toe te wijzen aan humanitaire hulp. Zo ging 98,5% van de giften die we inzamelden voor onze oproep voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije (februari 2023) rechtstreeks naar onze ledenorganisaties. Het saldo (1,5%) werd gebruikt om de directe kosten van de oproep te dekken, inclusief het versturen van fiscaal attesten.

Hoe wordt een oproep opgestart?

Het Consortium 12-12 analyseert drie criteria voordat ze beslissen om een inzamelingsactie te starten.

Lees meer

Uw gift

Ontdek hoe uw gift aan het Consortium 12-12 wordt gebruikt.

Lees meer