FAQ

E-mailing du Consortium 12-12

E-mail Form Newsletter FR

OPROEPEN VAN CONSORTIUM 12-12

Sinds augustus 2023 loopt er geen actieve oproep door 12-12. Op 31 juli 2023 liep de oproep af voor Syrie-Turkije. De oproep voor Oekraïne werd al eind 2022 afgesloten.

Dit houdt in dat giften die momenteel aan Consortium 12-12 worden overgemaakt, niet meer fiscaal aftrekbaar zijn (tot er een nieuwe oproep zou zijn).

Het Consortium 12-12

Het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties is een samenwerkingsverband van zeven Belgische humanitaire organisaties die voornamelijk actief zijn in ontwikkelingslanden: het Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International België, Oxfam België, Plan International België en UNICEF België.

Wanneer er een natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt, coördineert het Consortium 12-12, uit naam van alle lidorganisaties, een inzamelingsactie bij het grote publiek, de overheden en de privésector. Deze gezamenlijke aanpak zorgt voor een vlotte relatie met de media en zo min mogelijk kosten voor de campagnes, zodat er zoveel mogelijk fondsen kunnen ingezet worden voor de noden op het terrein en voor de door de ramp getroffen bevolking.

Het Consortium wordt doorgaans Consortium 12-12 genoemd aangezien de bankrekening waarop de giften worden gecentraliseerd eindigt op het nummer 12-12: BE19 0000 0000 1212.

Bij elke inzamelingsactie worden de giften die op het centrale rekeningnummer van het Consortium 12-12 worden gestort, verdeeld onder de lidorganisaties op basis van een verdeelsleutel die jaarlijks wordt herberekend. Deze verdeelsleutel houdt rekening met de giften die elke organisatie ontvangt.

Op dit moment worden de ingezamelde giften in 2023 als volgt verdeeld:

 • Belgische Rode Kruis: 30,00%
 • Caritas International: 8,86%
 • Dokters van de Wereld: 6,88%
 • Handicap International: 5,27%
 • Oxfam België: 11,86%
 • Plan International België: 13,89%
 • UNICEF België: 23,24%

De lidorganisaties van het Consortium werken vaak al jaren lang in kwetsbare ontwikkelingslanden. Wanneer er een buitengewone humanitaire crisis uitbreekt, hebben zij dus al veel ervaring en een grote kennis van het terrein, waardoor ze op zeer efficiënte wijze hulp kunnen bieden.

Wanneer de organisaties in actie komen, steunen zij op lokale teams die de getroffen bevolking en hun behoeften goed kennen. Indien nodig passen ze de bestaande programma’s aan, versterken die of geven er een nieuwe invulling aan.

Elke lidorganisatie gebruikt de ingezamelde giften om haar noodhulpprogramma’s in de door de ramp getroffen gebieden extra te financieren. Deze programma’s komen tegemoet aan de humanitaire behoeften van de slachtoffers: onderdak, toegang tot drinkwater, voedselhulp, gezondheidszorg, bescherming van de meest kwetsbaren zoals kinderen of personen met een beperkte mobiliteit, enz.

Op de respectieve websites en sociale netwerken van elke lidorganisatie is een beschrijving van de activiteiten terug te vinden.

Zodra er een inzamelingsactie wordt gestart, brengt het Consortium alle schenkers of betrokken personen op de hoogte via nieuwsberichten op de website en sociale netwerken en door middel van persberichten.

Het Consortium publiceert na de lancering van elke oproep op gezette tijden verslagen. Die zijn gebaseerd op de door de lidorganisaties verstrekte informatie en bieden de schenkers een overzicht in cijfers van de oproep tot giften. Ze geven ook een overzicht van de door de lidorganisaties verleende hulp en bevatten rechtstreekse getuigenissen uit het door de ramp getroffen gebied.

Elke lidorganisatie verbindt zich er uitdrukkelijk toe de dankzij een oproep van het Consortium 12-12 verzamelde giften uitsluitend te gebruiken voor hulp in het kader van de humanitaire crisis in kwestie.

Aan het einde van elke oproep tot giften brengt het Consortium financieel verslag uit bij de FOD Financiën.

Bovendien controleert de revisor van het Consortium 12-12 de juiste toewijzing van de herverdeelde fondsen aan de lidorganisaties.

Wanneer een inzamelactie tot slot meer dan 5 miljoen euro oplevert, laat het Consortium 12-12 door een gespecialiseerd bedrijf een audit (controle) uitvoeren.

Hoe kan ik het Consortium steunen ?

Om uw solidariteit in een concreet gebaar om te zetten, kunt u een bijdrage storten op de rekening van het Consortium 12-12: BE19 0000 0000 12-12.

Dankzij uw gift verlenen onze lidorganisaties humanitaire hulp in de getroffen gebieden. Zij schaffen, bij voorkeur ter plaatse, de nodige voorzieningen en materialen aan, versterken hun programma’s en werven lokaal personeel aan om hun humanitaire acties in goede banen te leiden.

Tijdens een inzamelingsactie ontvangt u voor giften van minimaal 40 euro een fiscaal attest.

Ook buiten een oproep om is uw gift van harte welkom, aangezien u daarmee de diensten van het Consortium steunt. In dit geval zijn we echter niet in staat u een fiscaal attest toe te kennen. Fiscale attesten kunnen we uitsluitend opmaken voor giften die tijdens een oproepperiode gebeuren.

Een gift is het meest directe en eenvoudige gebaar van solidariteit. Maar u kunt het Consortium ook steunen door een inzamelactie te organiseren binnen uw familie (bijv.: voorstellen om als huwelijkscadeau een gift te doen), met de mensen uit uw omgeving (bijv.: een concert of een feestevenement organiseren waarvan de opbrengst bestemd is voor de oproep van het Consortium 12-12) of in uw werkomgeving (bijv.: bedrijfsgift).

U kunt de oproep tot giften van het Consortium 12-12 ook verspreiden via uw sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) door de berichten van het Consortium te ‘liken’ en te delen.

Wat u ook doet, alvast onze dank hiervoor!

Om verschillende redenen zamelen we geen goederen in. Tijdens een ramp ontvangen de slachtoffers standaardhulppakketten waarmee de hulpteams bekend zijn.

De door het publiek in België geschonken goederen zijn vaak te uiteenlopend. Het sorteren en naleven van de kwaliteitsnormen op het gebied van reiniging en ontsmetting is zeer arbeidsintensief. Verder is het transport van hulpgoederen erg duur, met name voor kleding en dekens (grote volumes met een relatief lage waarde per kilo).

Tot slot worden de nodige goederen zoveel mogelijk ter plaatse aangekocht. Op deze manier zijn de goederen afgestemd op het klimaat en de plaatselijke gewoontes. Bovendien wordt met de aankoop de lokale economie gesteund.

Om verschillende redenen organiseren we geen inzameling van medicijnen: de strenge eisen die de WHO (World Health Organisation/Wereldgezondheidsorganisatie) stelt, de geldigheidsduur van de medicijnen (van minstens 6 maanden tot 1 jaar) en de verschillen in samenstelling (in het bijzonder van antibiotica). Bovendien moeten de plaatselijke teams een perfecte kennis van de producten hebben (samenstelling en dosering). Tot slot wordt de voorkeur gegeven aan de aankoop van generische geneesmiddelen/producten ter plaatse.

Uw fiscaal attest

Wanneer u tijdens een oproepperiode een gift doet, heeft u recht op een belastingvermindering. Voor een gift die u tussen 12 februari 2023 tot 31 juli aan het Consortium of doet, bedraagt de belastingvermindering 45% van het gestorte en op het attest vermelde bedrag. Dat betekent concreet dat een gift van 100 euro u eigenlijk slechts 55 euro kost.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan ofwel 20% van het totale netto- inkomen, 397.850 euro (aanslagjaar 2023 – inkomsten 2022).

Er zijn drie voorwaarden om recht te hebben op een fiscaal attest:

 1. U heeft uw gift gestort op de bankrekening van het Consortium 12-12 (BE19 0000 0000 1212). Of online
 2. Uw gift – of het totaal van uw giften als u er meerdere doet – bedraagt minimum 40€.
 3. Uw gift – of giften – zijn tussen 12 februari 2023 tot 31 juli op de rekening van het Consortium 12-12 ontvangen.

Een fiscaal attest geldt voor giften van minimaal 40€ die worden gestort in de loop van het voorafgaande kalenderjaar. Als u tussen 3 maart en 31 december 2022 een gift aan Oekraïne 12-12 heeft gedaan, ontvangt u in maart 2023 een fiscaal attest.

U ontvangt uw fiscaal attest met de post of via e-mail in de loop van maart 2023. Gebruik het bij het invullen van uw belastingaangifte. Als u tax-on-web gebruikt, is de kans groot dat het formulier van tax-on-web al automatisch vervolledigd is met uw gift. Als dat niet het geval is, volstaat het om dit zelf in te vullen.

Bewaar altijd een kopie van het attest als bewijs.

Als dit gebeurt, verontschuldigen we ons voor dit ongemak. Dank om dit te signaleren via attest@1212.be

(met het nummer van uw fiscaal attest).  Het zal aangepast worden in onze databank zodat het juist staat.

Dit heeft geen enkele impact op uw fiscale aftrekbaarheid. In principe staat het bedrag van uw gift door de FOD Financiën al ingevuld in uw online belastingsaangifte.

De informatie die wij u nu via het fiscale attest hebben bezorgd is vooral voor administratieve doeleinden.

U heeft dit vermoedelijk nooit nodig, maar u kan het inderdaad best bijhouden voor in het uitzonderlijke geval dat er u ooit door de Fiscale Administratie, om een bewijs wordt gevraagd.

Het is dus niet noodzakelijk om hiervoor een nieuw attest te sturen, het zal niet voor administratieve problemen zorgen.

Als dit gebeurt, verontschuldigen we ons voor dit ongemak. Dank om dit te signaleren via attest@1212.be

(met het nummer van uw fiscaal attest).

Dit komt vermoedelijk door een verkeerde automatische registratie, die echter kan worden rechtgezet.

Dit heeft geen enkel impact op uw fiscale aftrekbaarheid. In principe staat het bedrag van uw gift door de FOD Financiën al ingevuld in uw online belastingsaangifte, in de juiste taal.

De informatie die wij u nu via de fiscale attest hebben bezorgd is vooral voor administratieve doeleinden. U heeft dit vermoedelijk nooit nodig, maar u kan het inderdaad best bijhouden voor in het uitzonderlijke geval dat er u ooit door de Fiscale Administratie, om een bewijs wordt gevraagd.

Als u toch een nieuw attest wenst, kan u dit via hetzelfde mailadres opvragen.

 • Het attest dat u nu in 2023 ontvangen heeft gaat over het fiscaal jaar 2022: het betreft dus uw gift voor onze oproep voor Oekraïne (tussen 2/3/2022 en 31/12/2022).
 • Voor uw gift voor onze oproep Syrië-Turkije (deze actie loopt van 12/2/2023 tot 31/7/2023) krijgt u volgend jaar rond maart (2024) een fiscaal attest

Controleer best eerst of dit een gift betreft van dit jaar (voor de actie Syrië-Turkije) of van vorig jaar (voor de actie voor Oekraïne). Voor uw gfit van dit jaar krijgt u volgend jaar (in 2024) een attest.

Als u denkt dat het toch om een vergissing gaat mag u dit melden via attest@1212.be, liefst met een screenshot van uw overschrijving(en). Met deze volledige informatie zullen we het mogelijke knelpunt in onze databank kunnen nagaan. Alvast hartelijk dank voor de medewerking

Dank om dit te signaleren via attest@1212.be  (met het nummer van uw fiscaal attest). We zullen dit in onze databank nakijken en zo nodig aanpassen. U krijgt vervolgens tijdig een nieuw attest.

In principe staat het bedrag van uw gift door de FOD Financiën al ingevuld in uw online belastingsaangifte. De informatie die wij u nu hebben bezorgd is vooral voor doeleinden van archivering. U heeft dit vermoedelijk nooit nodig, maar u kan inderdaad best bijhouden voor in het uitzonderlijke geval dat er u ooit om een bewijs wordt gevraagd. Uitprinten hoeft dus niet.

Het fiscaal attest wordt uitgeschreven op naam en adres van de persoon die de gift overmaakt.

Enkel giften van individuen kunnen automatisch opgeladen worden in de belastingaangifte. De belastingdienst moet de schenker met 100% zekerheid kunnen identificeren op basis van volledige voornaam, familienaam, adres, geboortedatum en volledigheidshalve het Rijksregisternummer. Dan pas verschijnt het fiscaal attest automatisch in de aangifte.

Doet u een gift als koppel? Vul dan het giftbedrag van het fiscaal attest manueel in de belastingaangifte in.

Het fiscaal attest wordt uitgereikt op naam. Zijn uw adresgegevens niet correct of wijzigden ze door een verhuis? Uw fiscaal attest is nog steeds bruikbaar, u hoeft geen nieuw attest te ontvangen.

Geef ons alvast uw juiste adres door via attest@1212.be zodat we de gegevens kunnen aanpassen voor toekomstige correspondentie.

Enkel wanneer de belastingdienst u met 100% zekerheid kan identificeren, verschijnt het fiscaal attest automatisch in de aangifte.

Ook wanneer u bij ons gekend staat als koppel (bijvoorbeeld omdat u giften doet met een gezamenlijk rekeningnummer), en niet als individu, dan zal het fiscaal attest niet ingevuld staan in Tax-on-Web.

Enkel de gegevens van een individu kunnen automatisch gekoppeld worden aan uw aangifte.

Steunt u ons via een gezamenlijke rekening en bent u als koppel bij ons gekend? Geef ons dan van één individu een volledige voornaam, familienaam, adres, geboortedatum en volledigheidshalve het Rijksregisternummer door voor een correcte toewijzing van het fiscaal attest.

Dank om dit te signaleren via attest@1212.be  (met het nummer van uw fiscaal attest). We zullen dit in onze databank nakijken.  Wij zullen het aanpassen en zullen u tijdig een nieuw attest bezorgen.