FAQ

E-mailing du Consortium 12-12

E-mail Form Newsletter FR

OPROEP OEKRAÏNE 12-12

Ja. De ingezamelde fondsen worden uitsluitend aangewend ter financiering van hun acties in Oekraïne en de volgende aangrenzende buurlanden: Hongarije, Moldavië, Polen, Roemenië, Slovakije. NOTA: 12-12 fondsen dienen dus niet voor hulp aan Oekraïense vluchtelingen in België.

De ingezamelde fondsen dienen uitsluitend om de humanitaire noodhulpprogramma’s van de lidorganisaties van het Consortium 12-12 mee te financieren: gezondheid (onder meer dringende gezondheidszorg en psychosociale bijstand); zorgen voor toegang tot voeding (voedselpaketten); watervoorziening en hygiëne; onderdak en hulpgoederen (kleding…); bescherming van de meest kwetsbaren: minderjarigen, jonge meisjes, mensen met een beperkte mobiliteit en ouderen; onderwijs voor kinderen; herstellen van familiebanden (gescheiden families, vermisten…).

Regelmatige rapporten geven een overzicht van de acties van de zeven lidorganisaties van Consortium 1212 één, drie en zes maanden na het lanceren van de oproep. Een nieuw verslag is voorzien in februari 2023. Voor meer info over het gebruik van de 12-12 fondsen, kijk hier voor 12-12 verslagen.

Het Consortium heeft zijn primaire missie vervuld: zoveel mogelijk donaties inzamelen bij het begin  van een uitzonderlijke humanitaire crisis. Gelanceerd op 3 maart 2022, slechts een paar dagen na de invasie van Oekraïne door Russische troepen, bracht de oproep voor Oekraïne 12-12 30.459.838 € op (per 21 december 2022). Ondertussen duurt het conflict in Oekraïne voort en geven de winterse omstandigheden een nieuwe dimensie aan deze humanitaire crisis. Onze lidorganisaties zetten hun hulpacties in Oekraïne en aangrenzende landen voort.

Vanaf 1 januari 2023 zijn de giften op de bankrekening van het Consortium nog steeds welkom maar komen niet meer in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid in 2024, zelfs al zijn ze van 40 € of meer. Consortium 12-12 krijgt namelijk de toelating van de Minister van Financiën om fiscale attesten uitsluitend tijdens de oproep periode uit te reiken. Giften naar de leden van het Consortium 12-12 in 2023 zijn wel fiscaal aftrekbaar. Wie hen in 2023 nog wil steunen, kan dat doen door een gift over te maken op hun respectievelijke rekeningen: de Belgische Rode Kruis (Rode Kruis-Vlaanderen en CroixRouge de Belgique), Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam België, Plan International België en UNICEF België.

Het Consortium 12-12

Het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties is een samenwerkingsverband van zeven Belgische humanitaire organisaties die voornamelijk actief zijn in ontwikkelingslanden: het Belgische Rode Kruis, Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International België, Oxfam België, Plan International België en UNICEF België.

Wanneer er een natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt, coördineert het Consortium 12-12, uit naam van alle lidorganisaties, een inzamelingsactie bij het grote publiek, de overheden en de privésector. Deze gezamenlijke aanpak zorgt voor een vlotte relatie met de media en zo min mogelijk kosten voor de campagnes, zodat er zoveel mogelijk fondsen kunnen ingezet worden voor de noden op het terrein en voor de door de ramp getroffen bevolking.

Het Consortium wordt doorgaans Consortium 12-12 genoemd aangezien de bankrekening waarop de giften worden gecentraliseerd eindigt op het nummer 12-12: BE19 0000 0000 1212.

Bij elke inzamelingsactie worden de giften die op het centrale rekeningnummer van het Consortium 12-12 worden gestort, verdeeld onder de lidorganisaties op basis van een verdeelsleutel die jaarlijks wordt herberekend. Deze verdeelsleutel houdt rekening met de giften die elke organisatie ontvangt.

Op dit moment worden de ingezamelde giften als volgt verdeeld:

  • Belgische Rode Kruis: 30,00%
  • Caritas International: 7,79%
  • Dokters van de Wereld: 6,56%
  • Handicap International: 5,24%
  • Oxfam België: 13,32%
  • Plan International België: 14,56%
  • UNICEF België: 22,53%

De lidorganisaties van het Consortium werken vaak al jaren lang in kwetsbare ontwikkelingslanden. Wanneer er een buitengewone humanitaire crisis uitbreekt, hebben zij dus al veel ervaring en een grote kennis van het terrein, waardoor ze op zeer efficiënte wijze hulp kunnen bieden.

Wanneer de organisaties in actie komen, steunen zij op lokale teams die de getroffen bevolking en hun behoeften goed kennen. Indien nodig passen ze de bestaande programma’s aan, versterken die of geven er een nieuwe invulling aan.

Elke lidorganisatie gebruikt de ingezamelde giften om haar noodhulpprogramma’s in de door de ramp getroffen gebieden extra te financieren. Deze programma’s komen tegemoet aan de humanitaire behoeften van de slachtoffers: onderdak, toegang tot drinkwater, voedselhulp, gezondheidszorg, bescherming van de meest kwetsbaren zoals kinderen of personen met een beperkte mobiliteit, enz.

Op de respectieve websites en sociale netwerken van elke lidorganisatie is een beschrijving van de activiteiten terug te vinden.

Zodra er een inzamelingsactie wordt gestart, brengt het Consortium alle schenkers of betrokken personen op de hoogte via nieuwsberichten op de website en sociale netwerken en door middel van persberichten.

Het Consortium publiceert na de lancering van elke oproep op gezette tijden verslagen. Die zijn gebaseerd op de door de lidorganisaties verstrekte informatie en bieden de schenkers een overzicht in cijfers van de oproep tot giften. Ze geven ook een overzicht van de door de lidorganisaties verleende hulp en bevatten rechtstreekse getuigenissen uit het door de ramp getroffen gebied.

Elke lidorganisatie verbindt zich er uitdrukkelijk toe de dankzij een oproep van het Consortium 12-12 verzamelde giften uitsluitend te gebruiken voor hulp in het kader van de humanitaire crisis in kwestie.

Aan het einde van elke oproep tot giften brengt het Consortium financieel verslag uit bij de FOD Financiën.

Bovendien controleert de revisor van het Consortium 12-12 de juiste toewijzing van de herverdeelde fondsen aan de lidorganisaties.

Wanneer een inzamelactie tot slot meer dan 5 miljoen euro oplevert, laat het Consortium 12-12 door een gespecialiseerd bedrijf een audit (controle) uitvoeren.

Hoe kan ik het Consortium steunen ?

Om uw solidariteit in een concreet gebaar om te zetten, kunt u een bijdrage storten op de rekening van het Consortium 12-12: BE19 0000 0000 12-12.

Dankzij uw gift verlenen onze lidorganisaties humanitaire hulp in de getroffen gebieden. Zij schaffen, bij voorkeur ter plaatse, de nodige voorzieningen en materialen aan, versterken hun programma’s en werven lokaal personeel aan om hun humanitaire acties in goede banen te leiden.

Tijdens een inzamelingsactie ontvangt u voor giften van minimaal 40 euro een fiscaal attest.

Ook buiten een oproep om is uw gift van harte welkom, aangezien u daarmee de diensten van het Consortium steunt. In dit geval zijn we echter niet in staat u een fiscaal attest toe te kennen. Fiscale attesten kunnen we uitsluitend opmaken voor giften die tijdens een oproepperiode gebeuren.

Een gift is het meest directe en eenvoudige gebaar van solidariteit. Maar u kunt het Consortium ook steunen door een inzamelactie te organiseren binnen uw familie (bijv.: voorstellen om als huwelijkscadeau een gift te doen), met de mensen uit uw omgeving (bijv.: een concert of een feestevenement organiseren waarvan de opbrengst bestemd is voor de oproep van het Consortium 12-12) of in uw werkomgeving (bijv.: bedrijfsgift).

U kunt de oproep tot giften van het Consortium 12-12 ook verspreiden via uw sociale netwerken (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn) door de berichten van het Consortium te ‘liken’ en te delen.

Wat u ook doet, alvast onze dank hiervoor!

Om verschillende redenen zamelen we geen goederen in. Tijdens een ramp ontvangen de slachtoffers standaardhulppakketten waarmee de hulpteams bekend zijn.

De door het publiek in België geschonken goederen zijn vaak te uiteenlopend. Het sorteren en naleven van de kwaliteitsnormen op het gebied van reiniging en ontsmetting is zeer arbeidsintensief. Verder is het transport van hulpgoederen erg duur, met name voor kleding en dekens (grote volumes met een relatief lage waarde per kilo).

Tot slot worden de nodige goederen zoveel mogelijk ter plaatse aangekocht. Op deze manier zijn de goederen afgestemd op het klimaat en de plaatselijke gewoontes. Bovendien wordt met de aankoop de lokale economie gesteund.

Om verschillende redenen organiseren we geen inzameling van medicijnen: de strenge eisen die de WHO (World Health Organisation/Wereldgezondheidsorganisatie) stelt, de geldigheidsduur van de medicijnen (van minstens 6 maanden tot 1 jaar) en de verschillen in samenstelling (in het bijzonder van antibiotica). Bovendien moeten de plaatselijke teams een perfecte kennis van de producten hebben (samenstelling en dosering). Tot slot wordt de voorkeur gegeven aan de aankoop van generische geneesmiddelen/producten ter plaatse.

Uw fiscaal attest

Wanneer u tijdens een oproepperiode een gift doet, heeft u recht op een belastingvermindering. Voor een gift die u tussen 2/03/2022 en 31/12/2022 aan het Consortium of doet, bedraagt de belastingvermindering 45% van het gestorte en op het attest vermelde bedrag. Dat betekent concreet dat een gift van 100 euro u eigenlijk slechts 55 euro kost.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan ofwel 20% van het totale netto- inkomen, ofwel 397.850 euro (aanslagjaar 2023 – inkomsten 2022).

Er zijn drie voorwaarden om recht te hebben op een fiscaal attest:

  1. U heeft uw gift gestort op de bankrekening van het Consortium 12-12 (BE19 0000 0000 1212).
  2. Uw gift – of het totaal van uw giften als u er meerdere doet – bedraagt minimum 40€.
  3. Uw gift – of giften – zijn tussen 2 maart 2022 en 31 december 2022 op de rekening van het Consortium 12-12 ontvangen.

Een fiscaal attest geldt voor giften van minimaal 40€ die worden gestort in de loop van het voorafgaande kalenderjaar. Als u tussen 3 maart en 31 december 2022 een gift aan Oekraïne 12-12 heeft gedaan, ontvangt u in maart 2023 een fiscaal attest.

U ontvangt uw fiscaal attest met de post of via e-mail in de loop van maart 2023. Gebruik het bij het invullen van uw belastingaangifte. Als u tax-on-web gebruikt, is de kans groot dat het formulier van tax-on-web al automatisch vervolledigd is met uw gift. Als dat niet het geval is, volstaat het om dit zelf in te vullen.

Bewaar altijd een kopie van het attest als bewijs.

Een liefdadigheidsactie ter ondersteuning van een inzamelingsactie van het Consortium 12-12 kan verschillende vormen aannemen: een wedstrijd, een veiling, een concert, een feestevenement, enz. De liefdadigheidsactie op zich geeft geen recht op een fiscaal attest. Een fiscaal aftrekbare gift is een geldsom die zonder tegenprestatie aan het Consortium 12-12 wordt overgemaakt.

Wilt u een liefdadigheidsevenement organiseren? Wij staan tot uw beschikking voor alle informatie. Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

Geen probleem. Laat het ons weten via ons online formulier of via telefoon (+32 2 223 34 39). Geef ons duidelijk uw voornaam, achternaam en adres door. We sturen u meteen uw fiscaal attest op.