menu

Consortium 12-12

Optimaliseren van middelen en mogelijkheden tot snelle en efficiënte hulpverlening

Meer info

FAQ
21/03/2016

HOE KAN IK HELPEN

Kan ik geld geven?

Wanneer er een noodoproep actief is, dan wel!
Met geld kunnen zoveel mogelijk ter plekke benodigdheden gekocht worden, kunnen lokale mensen ingehuurd worden. De transportkosten worden dus zo klein mogelijk gehouden en de lokale economie wordt ondersteund.

Op 31.12.2017 is de laatste noodoproep (tegen de Hongersnood) afgesloten.

Kan ik goederen (voedsel, kleding, dekens,… ) schenken?

Het Consortium organiseert vrijwel nooit inzameling van goederen (voedsel, kleding, dekens,… ) om verschillende redenen:

 • Het is belangrijk om over uniforme goederen te beschikken. Om ter plaatse chaos te vermijden krijgen de slachtoffers standaard hulppakketten.
 • Hulpverleners ter plaatse moeten met het materiaal vertrouwd zijn: bij inzameling is er een te grote verscheidenheid aan producten waardoor dit niet het geval is.
 • Er worden zoveel mogelijk goederen ter plaatse aangekocht: dit voorkomt al te hoge transportkosten en zorgt voor een stimulering van de lokale economie. De plaatselijke bevolking is ook vertrouwd met de producten. De goederen zijn cultureel aanvaard en kledij is aangepast aan het klimaat.
 • Inzamelingsacties vragen veel werk voor het uitsorteren van de goederen, er zijn kwaliteitsnormen waaraan voldaan moet worden vb ook hoge kost voor wassen en desinfecteren van dekens….
 • Transport van hulpgoederen is zeer duur, met name voor kledij en dekens. Het gaat om grote volumes met een relatief lage waarde per kilo.

Ook voor medicijnen geldt dit:

 • De WHO (World Health Organisation/Wereldgezondheidsorganisatie) stelt strenge eisen voor medicijnen.
 • Vervaldatum: medicijnen met lange geldigheidsduur (minstens 6 maand tot 1 jaar)
 • Niet elk medicijn heeft overal ter wereld dezelfde samenstelling (in het bijzonder antibiotica).
 • Plaatselijke hulpverleners moeten met de producten vertrouwd zijn. Ze moeten de samenstelling en posologie kennen om een goede verzorging te voorzien.
 • De aankoop generische producten gebeurt dus ter plaatse.

Kan ik vertrekken als vrijwilliger?

Wij appreciëren uw medeleven en steun maar de NGO’s hebben geen nood aan vrijwilligers voor de getroffen regio. Enkel beroepsmensen met een specifieke opleiding kunnen worden ingezet. Deze mensen zijn reeds bij voorbaat gekend omwille van hun expertise en worden opgeroepen als dat nodig is.

Wie toch wil doorzetten reist af op eigen verantwoordelijkheid en risico!

Het is wel mogelijk om zich als vrijwilliger in Vlaanderen in te zetten voor solidariteitsacties in eigen wijk, gemeente, vereniging of bedrijf….

Kan ik medicijnen geven?

We organiseren GEEN inzameling van medicijnen

De WHO (World Health Organisation/Wereldgezondheidsorganisatie) stelt strenge eisen voor medicijnen.

 • Vervaldatum: medicijnen met lange geldigheidsduur (minstens 6 maand tot 1 jaar)
 • Niet elk medicijn heeft overal ter wereld dezelfde samenstelling (in het bijzonder antibiotica)
 • Plaatselijke hulpverleners moeten met de producten vertrouwd zijn: kennen samenstelling en posologie
 • De aankoop generische producten gebeurt ter plaatse

 

HET FISCAAL ATTEST

Wat moet ik doen om een fiscaal attest te krijgen?

Wij kunnen enkel fiscale attesten uitreiken voor giften tijdens een noodoproep. De laatste oproep (rond ‘Hongersnood’) is op 31.12.2017 afgesloten.

 • Voor giften vanaf € 40,00 in de loop van 2017 op een rekeningnummer van Consortium 12-12, wordt begin maart 2018 automatisch een fiscaal attest uitgereikt.
 • Hiermee kan 45% van het bedrag van de gift in mindering gebracht worden van de inkomensbelasting.
 • U ontvangt dit attest met de post. Een elektronisch uittreksel gaat rechtstreeks naar de fiscale administratie. Voor ruim de helft van de schenkers (die  ondubbelzinnig als de overeenstemmende belastingplichtigen herkend werden) komt het bedrag direct in het formulier van tax-on-web. Als dat niet het geval is, volstaat het dit zelf in te vullen en uw attest als bewijs te bewaren.

OVER HET CONSORTIUM

Wat is het Consortium voor Noodhulpsituaties?

Wanneer een natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt en er meestal dringend veel financiële middelen nodig zijn, kan samenwerking de vrijgevigheid en solidariteit van de bevolking aanmoedigen. In dit perspectief werd in 1979 reeds een Consortium voor Noodhulp(situaties) opgericht, met als voornaamste doel de communicatie naar het publiek te bundelen en efficiënte contacten te leggen met pers en media, met als nevendoelstelling zo weinig mogelijk kosten te maken.
Het Consortium voor noodhulpsituaties beschikt over een gezamenlijk rekeningnummer waarmee het de overheden en het publiek in België bij zware humanitaire catastrofes tot de nodige solidariteit kan bewegen.

Het Consortium voor Noodsituaties telt vandaag de volgende leden: Belgische Rode Kruis, Caritas International, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België, Dokters van de Wereld en UNICEF België.

Gelden die in het kader van campagnes van het Consortium voor noodhulpsituaties worden ingezameld worden onder de lidorganisaties van het Consortium verdeeld op basis van een vooraf afgesproken verdeelsleutel. Met de toegewezen fondsen zetten de lidorganisaties noodhulpinterventies op het terrein op.

Hoe wordt geld dat het Consortium inzamelt verdeeld onder de humanitaire organisaties die lid zijn?

Telkens als er een gezamenlijke inzamelingsactie wordt opgezet worden de giften die op het centrale rekeningnummer terechtkomen, verdeeld onder de zes humanitaire lidorganisaties op basis van een verdeelsleutel, die jaarlijks wordt herberekend.
Deze verdeelsleutel houdt rekening met de steun en sympathie voor de organisaties vanwege het publiek, uitgedrukt in de giften die ze ontvangen hebben vanwege de Belgische bevolking over de voorbije drie jaren. Eventuele kosten voor het organiseren van de fondsenwerving, worden eveneens verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel.

Sleutel :

 • Belgische Rode Kruis: 16;12%
 • Caritas International: 8,66%
 • Handicap International: 6,57%
 • Dokters van de Wereld: 5,48%
 • Oxfam-Solidariteit: 10,26%
 • Plan International België : 17,75%
 • UNICEF België : 23,13%

Deze verdeelsleutel geldt voor de leden van het Consortium, die allen erkende noodhulporganisaties zijn. Wanneer er voldoende middelen zijn ingezameld om de noodhulpfaze te financieren, kunnen relevante projectvoorstellen van niet-leden ook voor financiering worden weerhouden.
Het Consortium maakt tussentijdse balansen van de ontvangen en verdeelde giften. Aan het einde van de campagne maken we via de pers de eindbalans bekend. De rekeningen van het Consortium worden onderworpen aan een externe audit en aan controle door het Ministerie van Financiën.

Wat doen de humanitaire organisaties die lid zijn van het Consortium met het geld dat ze inzamelen?

Elke humanitaire organisatie zal de gelden gebruiken voor haar eigen programma’s voor hulpverlening. Voor meer details over deze programma’s: zie de website van elke organisatie.