menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

FAQ
21/03/2016

OVER HET CONSORTIUM 12-12

Wat is het Consortium 12-12?

Consortium 12-12 is een samenwerkingsverband van zeven Belgische humanitaire organisaties die voornamelijk actief zijn in ontwikkelingslanden: Caritas International, het Belgische Rode Kruis, Handicap International België, Dokters van de Wereld, Oxfam België, Plan International België en UNICEF België.

Wanneer er een natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt, coördineert het Consortium 12-12, uit naam van alle lidorganisaties, een inzamelingsactie bij het grote publiek, de overheden en de privésector. Deze gezamenlijke aanpak zorgt voor een vlotte relatie met de media en zo min mogelijk kosten voor de campagnes, zodat we zoveel mogelijk fondsen kunnen inzetten voor de noden op het terrein en voor de door de ramp getroffen bevolking.

Wordt het geld dat het Consortium inzamelt verdeeld onder de lidorganisaties?

Ja. Bij elke inzamelingsactie worden de giften die op het centrale rekeningnummer van het Consortium 12-12 worden gestort, verdeeld onder de lidorganisaties op basis van een verdeelsleutel die jaarlijks wordt herberekend. Deze verdeelsleutel houdt rekening met de giften die elke organisatie ontvangt. De huidige verdeelsleutel is als volgt:

 • Belgische Rode Kruis: 30 %
 • Caritas International: 8,39 %
 • Dokters van de Wereld: 6,04 %
 • Handicap International: 6,05 %
 • Oxfam Solidariteit : 12,62 %
 • Plan International België: 14,52%
 • UNICEF België: 22,38%

De resultaten van de inzamelingsactie (de ontvangen giften) worden bekendgemaakt via tussentijdse balansen en een eindbalans, die gepubliceerd worden op www.1212.be. Bij elke inzamelingsactie worden de rekeningen van het Consortium 12-12 gecontroleerd door een externe auditeur en door het Ministerie van Financiën.

Wat doen de humanitaire organisaties die lid zijn van het Consortium met het geld dat ze inzamelen?

Elke humanitaire organisatie zal de gelden gebruiken voor haar eigen programma’s voor hulpverlening. Voor meer details over deze programma’s: zie de website van elke organisatie.

In het kader van een 12-12 of 21-21 oproep rapporteren humanitaire organisaties de uitgaven in de tussentijdse en eindevaluatie.

Hoe gaan de lidorganisaties van het Consortium 12-12 te werk?

De zeven organisaties van het Consortium 12-12 zijn werkzaam in een groot aantal kwetsbare landen en gebieden wereldwijd, vaak al jarenlang. Wanneer er een natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt, hebben zij dus al veel ervaring en een grote kennis van het terrein, waardoor ze op zeer efficiënte wijze hulp kunnen bieden.

De interventie van de organisaties is gebaseerd op lokaal personeel dat de bevolking en haar noden kent. In een crisissituatie passen de leden van het Consortium 12-12 hun bestaande programma’s aan, versterken zij deze of geven ze deze een nieuwe inkleding. Zo wordt de nadruk tijdens de coronapandemie gelegd op preventie, hygiënemaatregelen en voedselhulp.

HOE KAN IK HELPEN ?

Kan ik geld geven?

Ja, u kunt geld storten aan het Consortium 12-12 op het rekeningnummer BE19 0000 0000 12-12. We raden u aan om dit enkel tijdens een officiële inzamelactie te doen. Alleen dan kunnen we u een fiscaal attest uitreiken.

Met uw gift voeren onze lidorganisaties hun noodhulpoperaties in zwaar getroffen landen of gebieden. Ze kopen zoveel mogelijk  benodigdheden ter plekke  en huren lokale mensen in. De transportkosten worden dus zo klein mogelijk gehouden en de lokale economie wordt ondersteund.

Worden de donaties voor de COVID 12-12-actie ook gebruikt om slachtoffers van het coronavirus in België te helpen?

Nee. COVID 12-12 helpt mensen in ontwikkelingslanden die het slachtoffer zijn van de coronapandemie. We zien echter dat veel mensen, ook hier in België, die vóór de crisis al in moelijke omstandigheden leefden, nog kwetsbaarder zijn geworden. Daarom zijn sommige lidorganisaties van het Consortium 12-12 ook actief in België. Kijk voor meer informatie op:

Het coronavirus kent geen grenzen. Daarom is het voor ons allemaal belangrijk dat we de strijd tegen corona op alle fronten en in alle uithoeken van de planeet voeren.

Kan ik goederen (voedsel, kleding, dekens,… ) schenken?

Het Consortium organiseert vrijwel nooit inzameling van goederen (voedsel, kleding, dekens,… ) om verschillende redenen:

 • Het is belangrijk om over uniforme goederen te beschikken. Om ter plaatse chaos te vermijden krijgen de slachtoffers standaard hulppakketten.
 • Hulpverleners ter plaatse moeten met het materiaal vertrouwd zijn: bij inzameling is er een te grote verscheidenheid aan producten waardoor dit niet het geval is.
 • Er worden zoveel mogelijk goederen ter plaatse aangekocht: dit voorkomt al te hoge transportkosten en zorgt voor een stimulering van de lokale economie. De plaatselijke bevolking is ook vertrouwd met de producten. De goederen zijn cultureel aanvaard en kledij is aangepast aan het klimaat.
 • Inzamelingsacties vragen veel werk voor het uitsorteren van de goederen, er zijn kwaliteitsnormen waaraan voldaan moet worden vb ook hoge kost voor wassen en desinfecteren van dekens….
 • Transport van hulpgoederen is zeer duur, met name voor kledij en dekens. Het gaat om grote volumes met een relatief lage waarde per kilo.

Kan ik vertrekken als vrijwilliger?

Wij appreciëren uw medeleven en steun maar de NGO’s hebben geen nood aan vrijwilligers voor de getroffen regio. Enkel beroepsmensen met een specifieke opleiding kunnen worden ingezet. Deze mensen zijn reeds bij voorbaat gekend omwille van hun expertise en worden opgeroepen als dat nodig is.

Het is wel mogelijk om zich als vrijwilliger in België in te zetten voor solidariteitsacties in eigen wijk, gemeente, vereniging of bedrijf, …

Kan ik medicijnen geven?

We organiseren geen inzameling van medicijnen om verschillende redenen :

 • De WHO (World Health Organisation/Wereldgezondheidsorganisatie) stelt strenge eisen voor medicijnen.
 • De medicijnen moeten een lange geldigheidsduur hebben (minstens 6 maand tot 1 jaar)
 • Niet elk medicijn heeft overal ter wereld dezelfde samenstelling (in het bijzonder antibiotica)
 • Plaatselijke hulpverleners moeten met de producten vertrouwd zijn: kennen samenstelling en posologie
 • De aankoop generische producten gebeurt ter plaatse

HET FISCAAL ATTEST

Wat is het voordeel van een fiscaal attest?

De belastingvermindering voor giften gedaan aan erkende instellingen in de loop van 2020 bedraagt 60 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

Concreet betekent het dat een gift van 100 euro u eigenlijk maar 40 euro kost.

Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

 • ofwel 20 % van het totale netto- inkomen
 • ofwel 397.850 euro (aanslagjaar 2021 – inkomsten 2020)

Heb ik recht op een fiscaal attest voor mijn gift aan het Consortium 12-12 in het kader van de COVID 12-12 oproep?

Ja, u heeft onder drie voorwaarden recht op een fiscaal attest:

 1. U heeft uw gift gestort op de bankrekening van het Consortium 12-12 (BE19 0000 0000 1212)
 2. Uw gift – of het totaal van uw giften als u er meerdere doet – bedraagt € 40 of meer;
 3. Uw gift – of giften – zijn tussen 24 april 2020 en 31 december 2020 op de rekening van het Consortium 12-12 ontvangen.

Hoe krijg ik het fiscaal attest voor mijn gift en wat moet ik ermee doen?

U ontvangt uw fiscaal attest met de post of via e-mail in de loop van maart 2021. Gebruik het om uw belastingaangifte in te vullen.

Als u tax-on-web gebruikt is de kans groot dat het formulier van tax-on-web al automatisch vervolledigd is met uw gift. Als dat niet het geval is, volstaat het om dit zelf in te vullen.

Bewaar altijd een kopie van het attest als bewijs.

Voor welk jaar geldt een fiscaal attest ?

Een fiscaal attest geldt voor giften van minimum €40 dat het Consortium 12-12 ontvangt in de loop van het voorgaande kalenderjaar.

Heeft u de operoep COVID 12-12 met een gift in 2020 gesteund? Dan ontvangt u uw fiscaal attest in de loop van de maand maart 2021.

Kan ik een fiscaal attest krijgen voor een inzamelactie?

Om een fiscaal attest te kunnen ontvangen moet de oorspronkelijke schenker steeds het bedrag rechtstreeks via haar/zijn bankrekening storten op de rekening (BE19 0000 0000 1212) van het Consortium. Bedragen van schenkers doorstorten via een derde (zelfs met een lijst van de individuele schenkers) geeft nooit recht op een fiscaal attest.

Inzamelacties (vb. een veiling, een verkoop, een activiteit of evenement) geven geen recht op een fiscaal attest.  Een fiscaal aftrekbare gift is een geldsom die zonder tegenwaarde voor de schenker overgemaakt wordt aan het Consortium 12-12.

De persoon die een collectieve geldinzameling overmaakt ontvangt geen fiscaal attest.

 

Wat als ik mijn fiscaal attest niet heb ontvangen of als het verloren is geraakt?

Geen probleem. Laat het ons weten via e-mail (attest@1212.be) of via telefoon (+32 2 223 34 39). Geef ons duidelijk je voornaam, achternaam en adres door. We sturen je fiscaal attest meteen op.

Heeft u nog vragen?

Heeft u nog vragen?

Laat hier een bericht voor ons achter. We nemen zo snel mogelijk contact met u op.