Onze toegevoegde waarde

E-mailing du Consortium 12-12

Wanneer er zich een buitengewone natuurramp (tsunami, aardbeving, enz.) of een ernstige humanitaire crisis (hongersnood) voordoet, zijn de behoeften van de slachtoffers groot. Er moet gezorgd worden voor eerstelijnsgezondheidszorg, toegang tot drinkwater en voedselhulp, onderdak en bescherming van de meest kwetsbaren zoals kinderen, vrouwen, ouderen en personen met een beperkte mobiliteit.

In uitzonderlijke gevallen zijn er voor de noodhulp snel belangrijke financiële middelen nodig.

Daarom hebben zeven grote humanitaire organisaties in België zich verenigd in het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties (Consortium 12-12): Caritas International, het Belgische Rode Kruis, Dokters van de Wereld, Handicap International België, Oxfam België, Plan International België en UNICEF België. Deze organisaties delen een gezamenlijk doel: een beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek en de solidariteit met de slachtoffers.

Aan het einde van de campagne van het Consortium 12-12 worden de giften die in het kader van de campagne werden opgehaald, verdeeld onder de zeven lidorganisaties volgens een transparante verdeelsleutel die elk jaar wordt herzien.

Een gift aan het Consortium heeft drie voordelen: doeltreffendheid, kostenvermindering en neutraliteit.

  • Doeltreffendheid

    De communicatie naar het publiek toe en de steun van de grote Nederlandstalige en Franstalige tv-zenders wordt niet versnipperd, maar verloopt op een optimaal gecoördineerde wijze. Op deze manier is het rekeningnummer van het Consortium (BE19 0000 0000 12-12) uitgegroeid tot een referentie voor alle particulieren, overheden (gemeenten, provincies en gewesten) en ondernemingen die zich solidair tonen wanneer er zich een ernstige humanitaire ramp voordoet.

  • Kostenvermindering

    Door samen één stem te vormen wanneer ze een beroep op de solidariteit doen, drukken de leden van het Consortium 12-12 de kosten voor fondsenwerving en kunnen ze het grootste deel van het ingezamelde geld aan hun acties op het terrein besteden. Voor elke gift van € 100 wordt zo gemiddeld € 86 concreet ter plaatse gebruikt.

  • Neutraliteit

    Wanneer de schenker een gift doet aan het Consortium, gaat het geld naar zeven humanitaire organisaties met een bewezen jarenlange ervaring, operationele snelheid en geloofwaardigheid, waarvan de acties op het terrein elkaar vaak aanvullen.