menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Transparantie
21/03/2016

In geval van een ernstige ramp of een humanitaire crisis, kan het Belgische Consortium voor Noodhulpsituaties beroep doen op giften, meestal via het bekende rekeningnummer BE19 0000 0000 1212, soms via BE17 0000 0000 2121.

VERDEELSTLEUTEL

Telkens als er een gezamenlijke inzamelingsactie wordt opgezet worden de giften die op het centrale rekeningnummer terechtkomen, verdeeld onder de zeven humanitaire lidorganisaties op basis van een transparante verdeelsleutel, die jaarlijks wordt herberekend.

Deze verdeelsleutel houdt rekening met de steun en sympathie voor de organisaties vanwege het publiek, uitgedrukt in de giften die ze ontvangen hebben vanwege de Belgische bevolking over de voorbije drie jaren. De berekening van  de verdeelsleutel voor het Belgische Rode Kruis wordt uitgevoerd op niveau van de Vlaamse en de Franstalige Gemeenschap afzonderlijk.
Eventuele kosten voor het organiseren van de fondsenwerving, worden eveneens verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel.

De huidige verdeelsleutel is :

  • Belgische Rode Kruis: 30,00%
  • Caritas International: 8,39%
  • Handicap International: 6,05%
  • Dokters van de Wereld: 6,04%
  • Oxfam-Solidariteit: 12,62%
  • Plan International België: 14,52%
  • UNICEF België: 22,38%

DOORZICHTIGE REKENINGEN

De fondsenwerving van het Consortium is onderworpen aan controle door de overheid. Bij elke nieuwe campagne wordt een financieel verslag neergelegd bij het Ministerie van Financies, in het kader van de toelating voor fiscale vrijstelling op giften. De fiscale administratie heeft het recht bijkomende controles uit te voeren. Dit gebeurde in 2007, na de operatie Tsunami 12-12.

Het Consortium belast een onafhankelijk auditor met het opstellen van een gecoördineerd verslag, telkens een campagne meer dan 5 miljoen euro oplevert op het centraal rekeningnummer.

Uit de geauditeerde rapporten sedert 2005 (Tsunami 12-12, Haïti Lavi 12-12 en Stop Honger in Oost-Afrika) blijkt dat de campagne- en beheerskosten van het Consortium gemiddeld tussen 1,5 en 2,5% liggen, bijkomende campagnekosten van de leden op 2% en dat de kosten voor beheer en programmatie in België en op het terrein tezamen gemiddeld ongeveer 10% bedragen.
Anders gezegd : voor elke gift van 100 €, besteden de 7 lidorganisaties gemiddeld 86 € aan concrete hulpverlening.

Het ‘Consortium 12-12’ heeft over de voorbije jaren eveneens een reputatie opgebouwd van openheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. Van 1985 tot 2004 was het beheer van de giften op 12-12 in handen van de nationale penningmeester van het Belgische Rode Kruis. In januari 2005, bij de lancering van de oproep Tsunami 12-12, heeft het Consortium samen met zijn leden volkomen vrijwillig een “Rapporteringsverbintenis” aangenomen.

RAPPORTERINGSVERBINTENIS

“Tsunami 12-12”
Bij de lancering van de oproep “Tsunami 12-12”, heeft het Consortium samen met zijn leden een “Rapporteringsverbintenis” publiek gemaakt.
Het officiële sluitstuk van de rapportering op 31 december 2005, het “Geconsolideerd verslag” , geauditeerd door Ernst&Young Bedrijfsrevisoren, kon op 20 juni 2007 eindelijk worden afgerond. Dit rapport werd overgemaakt aan de Ministers van Financies en Ontwikkelingssamenwerking en aan de pers.

“Haïti Lavi”
In januari 2010 werd voor de actie “Haïti Lavi 12-12” een “Rapporteringsverbintenis” aanvaard.
De publicatie van het ‘Gecoördineerd financieel verslag’ over het jaar 2010 en het ‘onderzoeksrapport’ van PVMD Bedrijfsrevisoren werd opnieuw aan de bevoegde ministers en aan de pers overgemaakt.

“Pakistan 12-12”
Voor de oproep “Pakistan 12-12” (augustus 2010) heeft het Consortium PVMD Bedrijfsrevisoren de opdracht gegeven deze campagne door te lichten in het kader van de normale revisie van de jaarrekeningen.

“Stop Honger in Oost-Afrika”
Voor de actie “Stop Honger in Oost-Afrika” (juli 2011) werd een Transparantieverbintenis aanvaard en een auditopdracht toevertrouwd aan Deloitte. De samenvattende tabel van inkomsten en uitgaven vindt u door hier te klikken. De verklaring van de auditor vindt u hier.

“Haiyan 21-21”
Gespreid over 2013 en 2014 leverde deze oproep € 10.079.150 aan giften op, waarvan 6,7 miljoen op het gezamenlijke rekeningnummer. Wanneer meer dan 5 miljoen euro wordt ingezameld, onderschrijven Consortium 12-12 en haar leden een Rapporteringsverbintenis. De controle werd toevertrouwd aan het kabinet DWG Bedrijfsrevisoren. Het ‘Gecoördineerd verslag’ vindt u hier.