menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Privacybeleid Consortium 12-12
18/06/2018

1. Algemeen

We zijn ons bewust van uw vertrouwen in onze organisatie. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dit privacybeleid van deze website geeft weer hoe het Belgisch Consortium voor noodsituaties (“Consortium 12-12, “wij”, “onze”, “ons”) de over u verzamelde gegevens ( uw “Persoonsgegevens”) gebruikt, wanneer u deze website (“Website”) bezoekt of ons een gift doet via de Website. Zo kan u begrijpen hoe wij werken en over welke rechten u beschikt.

Dit privacybeleid is van toepassing op de Website en diensten van Consortium 12-12.

2. Wie zijn we?

Het Belgisch Consortium voor noodsituaties vzw – Consortium 12-12, gevestigd aan de Liefdadigheidstraat 43/B 1210 te Brussel, (hierna: Consortium 12-12) is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.1212.be
Liefdadigheidstraat 43/B
1210 Brussel
T: 02/2233439
E: privacy@1212.be

3. Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken

We verwerken uw Persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van een formulier op de Website om een gift te doen zodat u deze zelf aan ons verstrekt of omdat deze automatisch bij de behandeling van een gift verwerkt worden.

Hieronder vindt u een overzicht van de Persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken:

– Aanspreektitel
– Voor- en achternaam- Geboortedatum
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer en nummer bankkaart
Wij verzamelen Persoonsgegevens ook op automatische wijze door het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën zoals Facebook pixel. U kunt hierover meer informatie vinden op (www.1212.be/cookie-policy/).

We hebben in geen geval de intentie Persoonsgegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij mits toestemming van ouder(s) of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er Persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming Persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@1212.be, dan verwijderen wij deze informatie.

4. Waarom worden uw Persoonsgegevens verwerkt?

We verwerken de Persoonsgegevens zoals vermeld in artikel 3 om aan uw verzoek te voldoen (uw gift te verwerken) en tevens op basis van een wettelijke verplichting, in het bijzonder met het oog op registratie van giften, alsook de aflevering en opvolging van fiscale attesten met betrekking tot uw gift.

Indien u voorafgaandelijk uw toestemming hiervoor geeft verwerken we daarnaast uw Persoonsgegevens met zicht op het verzenden van onze nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van toekomstige activiteiten.

Indien wij uw Persoonsgegevens verder zouden verwerken voor andere doeleinden dan diegene hierboven vermeld, zullen wij u hiervan steeds voorafgaand op de hoogte brengen.

5. Delen van Persoonsgegevens met derden

Uw Persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen.

We geven uw Peroonsgegevens enkel aan derden door indien:
– U uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming daarvoor heeft gegeven;
– Dit nodig is voor de uitvoering van de verwerking van uw gift;
– Er sprake is van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van uw Persoonsgegevens.

Met bedrijven die uw Persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij steeds een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgen we ervoor dat eenzelfde niveau van bescherming , beveiliging en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens verzekerd is.

Ten aanzien van u, blijven wij, Consortium 12-12, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens.

6. Hoelang bewaren we uw Persoonsgegevens

Uw Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bijgehouden om de doelen te realiseren waarvoor uw Persoonsgegevens verzameld worden.

Wij hanteren een bewaartermijn van 7+1 jaar voor de Persoonsgegevens welke wij bijhouden in het kader van de afgifte van fiscale attesten met betrekking tot uw gift.

De Persoonsgegevens welke wij bijhouden met zicht op het verzenden van onze nieuwsbrief bewaren wij zolang u ingeschreven blijft op de nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Onafhankelijk van de voormelde periode waarin wij uw Persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw Persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via hogerstaande contactgegevens.

7. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via de in artikel 2 vermelde contactgegevens.
– Inzage van de Persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door ons verwerkt worden, desgevallend het laten verbeteren van onjuiste/onvolledige Persoonsgegevens of het laten verwijderen van Persoonsgegevens, alsook – in bepaalde gevallen – het laten beperken van de verwerking van uw Persoonsgegevens of het zich verzetten ertegen.
– De overdracht van uw Persoonsgegevens ofwel via het u verstrekken ervan in een leesbare vorm, dan wel de rechtstreekse overzending ervan door ons aan de door u aangeduide derde dienstverlener.
– Het u verzetten tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
– Het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van Persoonsgegevens.
– Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
contact@apd-gba.be

8. Hoe kan u uw rechten uitoefenen

U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw Persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw Persoonsgegevens sturen naar privacy@1212.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitskaart met het verzoek mee te sturen.
Mogen wij u vragen om in deze kopie uw pasfoto, identiteitskaartnummer en/of rijksregisternummer zwart te maken, ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek.

9. Hoe wij Persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw Persoonsgegevens serieus en nemen steeds passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw Persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@1212.be.