menu

COVID 12-12

Samen helpen we de coronaslachtoffers in ontwikkelingslanden.

Doe een gift via overschrijving:
BE19 0000 0000 1212

Of online :

Ik doe een gift

Haiyan 21-21

cycloon-haiyan-filipijnen-1212-haiyan2121

Haiyan 21-21: positief bilan van een jaar hulpverlening
07/11/2014

Op 13 november 2013, toen duidelijk werd welke enorme ravage tyfoon Haiyan had aangericht op de Filipijnen, lanceerde het Consortium 12-12 een bijzondere steunoproep voor hulpverlening aan de slachtoffers.

De vrijgevigheid van de bevolking liet de hulporganisaties toe levensnoodzakelijke hulp te bieden, maar ook bij te dragen tot de heropbouw in de getroffen regio’s.

Zo’ n 25.000 mensen wonen nog steeds in noodwoningen en hebben het nog altijd moeilijk om in hun basisbehoeften te voorzien, maar de toestand blijft voortdurend verbeteren.

Uitdagingen

“Het is zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare mensen hun economische en sociale activiteiten kunnen hervatten zodat ze financieel weer op eigen benen kunnen staan en een normaal leven kunnen herbeginnen. Dat is een enorm grote uitdaging”, zegt Erik Todts, directeur van Consortium 12-12.
De leden van het Consortium 12-12 blijven actief in de getroffen gebieden om de bevolking bij te staan en helpen de lokale economie nieuw leven in te blazen, bijvoorbeeld door landbouwers en vissers te steunen of door startkapitaal te geven aan mensen die een eigen zaak willen beginnen.
“Op een jaar tijd werd er ontzettend veel werk verzet, samen met de plaatselijke bevolking, hun organisaties en de overheid. Het is mede dankzij de solidariteit uit ons land dat we dit konden verwezenlijken”, besluit Erik Todts.

De acties van de lidorganisaties van het Consortium 12-12 op het terrein :

Caritas International
Caritas International heeft in samenwerking met Caritas Filipijnen (NASSA) en zijn internationaal netwerk dringende humanitaire hulp geboden. Tijdens de eerste 5 maanden na de ramp werden 75.294 kwetsbare families geholpen voor een totaal budget van 5.633.523 euro. Caritas International België heeft voor 100.000 euro bijgedragen.
Heropbouw

Antique
Driejarenprogramma (april 2014 tot maart 2017): rehabilitatie en inkomstenverwerving voor de families die door de tyfoon getroffen zijn. Het programma omvat volgende activiteiten: ondersteuning visvangst, veeteelt, landbouw, algenproductie; beheer van watergebieden; opleidingen schrijnwerker, metser, informatica; risicobeperking: bouw evacuatiecentrum, aankoopt boot medische urgenties. Aantal betrokken gezinnen 1.143.
Caritas International België financiert voor 700.0000 euro – Caritas Italië 300.000 euro

Aklan
Een pilootproject van 5 maanden (mei – september 2014): onder meer een studie rond de verbetering van de landbouwtechnieken bij de inheemse bevolking van Libacao die hard getroffen werd door Haiyan. Daarnaast voorziet het project ook de vorming van schrijnwerkers via de bouw van 11 huizen met lokale materialen en technieken. Dit project loopt in samenwerking met Caritas Frankrijk.
Budget: 173.000 EUR (86.500 Caritas Frankrijk en 86.500 Caritas International) voor het pilootproject.
Dit pilootproject is de eerste fase van een heropbouw- en inkomsten genererend programma dat 3 jaar zal duren en gefinancierd wordt door Caritas International België en Caritas Frankrijk (eveneens op een 50/50 basis). Het luik livelihood heeft zes componenten: steun productie van “ABACA” (economisch belangrijk voor sterke vezels), de landbouwproductie vergroten en diversifiëren, vistechnieken verbeteren en waterbeheer, risico’s bij rampen beperken, vorming rond thema’s als daar zijn aids, gender…, beleidsbeïnvloeding met het oog op het verkrijgen van eigendomsrecht voor inheemse volkeren. Het totale budget voor dit luik wordt momenteel gefinaliseerd. Het wordt op 800.000 euro geschat. Het actieplan voor constructie en herstel van huizen wordt momenteel uitgeschreven.

Dokters van de Wereld
Dokters van de Wereld is al sinds juli 2012 actief in Manilla met een project in de sector van recyclage van elektronisch afval: om de risico’s voor de gezondheid en de leefomgeving te beperken. Na de tyfoon Haiyan heeft DvdW besloten om hulp te gaan verlenen op het eiland Leyte: het herstellen van de toegang tot primaire zorgen voor de lokale bevolking en de vele vluchtelingen.

Vijf mobiele medische teams hebben zich geïnstalleerd op vijf verschillende plekken op het eiland. Ze hebben gezorgd voor:

  • Medische eerstelijnszorg
  • Seksuele en reproductieve gezondheidszorg
  • Een voedingsprogramma voor kinderen jonger dan vijf en zwangere vrouwen
  • Prenatale zorgen
  • Vaccinaties

Een psychiater van DvdW gaf opleiding aan lokaal medisch en paramedisch personeel over de psychosociale begeleiding van slachtoffers van de Tyfoon. Ook via herstellingswerken aan de infrastructuur en het heraanvullen van het medisch materiaal werd het zorgsysteem op Leyte terug geactiveerd. Ter anticipatie op eventuele epidemies of ziektes als malaria werd een noodvoorraad aangelegd.

Cijfers:

  • 2.168 consultaties
  • 42 mensen opgeleid over mentale gezondheidszorg en psychosociale begeleiding van slachtoffers
  • 30 gezondheidscentra werden voorzien van medicijnen en medisch materiaal, 30 centra werden heropgebouwd

In mei 2014 werd het noodhulpprogramma afgesloten, maar Dokters van de Wereld zet wel het project in Manilla verder in de recyclagesector. De giftige stoffen in het elektronisch afval zijn mee verantwoordelijk voor 6% van de sterftegevallen in de Filippijnen.

Handicap International
Vrijwel direct na de doortocht van de tyfoon stuurde Handicap International een team urgentiespecialisten ter plaatse. De organisatie zorgde onmiddellijk voor noodwoningen en deelde basisgoederen uit in de provincie Iloilo en in Eastern Samar. 1.430 gezinnen kregen een tent (voor 6 personen), 8.000 gezinnen kregen basisgoederen en 2.336 personen beschermingskits.
In Tacloban werd een logistiek platform geïnstalleerd, om de zwaarst getroffen gemeenten te ondersteunen bij het transport van humanitaire hulp. Daarbij werd 1.640 ton levensmiddelen getransporteerd en 372 m³ niet-voedselhulp uitgedeeld. Daarnaast verleende Handicap International logistieke steun bij de evacuatie van afval en brokstukken langs de provinciale wegen. Verder ondersteunde Handicap International de medische structuren door revalidatiezorg te verlenen en orthopedisch materiaal te leveren.
De organisatie trok ook naar de meest getroffen en afgelegen gebieden om er gewonden en/of personen met een handicap te helpen. Er werden 1.583 revalidatiesessies uitgevoerd en bijna 1.000 mobiliteitshulpmiddelen uitgedeeld. Gedurende meer dan 6 maanden nam Handicap International twee kinesitherapeuten, een ergotherapeut en een verpleegkundige in dienst. De organisatie lanceerde ook een project voor psychosociale hulp aan gewonden en/of getraumatiseerden. Via een Cash for Work project werden 900 mensen tewerkgesteld.
Ook nu blijft Handicap International actief in de regio: de organisatie verleent steun aan mensen die hun inkomen verloren zijn en is nog bezig met de constructie van 1.200 schuilwoningen en latrines. De organisatie kan vandaag rekenen op 150 professionals die de noden van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen lenigen. Aanvankelijk was alles gericht op crisisinterventie, maar vandaag zijn de projecten van de organisatie toegespitst op heropbouw, economisch herstel en versterking van de weerbaarheid van de bevolking.

Oxfam Solidariteit
Oxfam (internationale confederatie Oxfam) heeft interventies opgezet op de eilanden Cebu, Leyte en Samar. We hebben 868.960 mensen kunnen helpen met drinkbaar water, sanitaire voorzieningen, voedselzekerheid en onderdak. Het gaat alles bij elkaar om 173.792 gezinnen, 32 dorpsgemeenschappen en 644 Barangays (kleinste bestuurlijke eenheid in de Filippijnen).

Onze eerste prioriteit was noodhulp. We hebben onder meer 87.588 hygiënekits verdeeld, maar ook 43.490 muskietennetten, 46.077 stuks zeep en 78.783 waterzuiveringskits. Daarnaast hebben we sanitaire voorzieningen gebouwd om hygiëne en toegang tot drinkbaar water te bevorderen. Zo hebben we onder meer 559 installaties opgezet om handen te wassen en 1.737 toiletten gebouwd. Tenslotte hebben we lokaal vrijwilligers opgeleid om te sensibiliseren rond hygiëne en zuiver water. Ook binnen de dorpsgemeenschappen en scholen hebben we sensibilisering opgezet.

We hebben ons ook meteen gericht op het duurzame herstel van bestaansmiddelen. We ondersteunen de gemeenschappen, en in het bijzonder de vrouwen, die leven van de visvangst of van de kokosteelt. Dat deden we bijvoorbeeld door 22.369 gezinnen te voorzien van zaaigoed, werktuigen en/of meststoffen. Door inwoners kettingzagen te geven om gevallen palmbomen te verzagen, slaan we drie vliegen in één klap: we helpen hen aan een inkomen, zorgen ervoor dat de schade van de typhoon geruimd wordt én creëren bouwmaterialen voor de heropbouw (houten planken). Oxfam heeft ook 2.226 vissersfamilies geholpen om hun boten te herstellen en we hebben een startkapitaal voorzien om kleine ondernemingen te creëren of opnieuw op te starten.

We hebben ook van bij de start druk uitgeoefend op de overheid om heropbouw en hervestiging in het beleid op te nemen. Internationaal hebben we getuigen uit de Filipijnen aan het woord gelaten in onze klimaatcampagne, met onder meer als doel om mensen in het Zuiden te helpen om beter om te gaan met de risico’s van klimaatgerelateerde rampen

Plan België
Plan zet zich al langere tijd in voor de bescherming van kinderen in de Filipijnen. Daardoor had de organisatie een stock met hulpgoederen ter plaatse nog voor typhoon Haiyan toesloeg. Plan kon dan ook meteen na de ramp noodhulp bieden. Enkele uren na de ramp al deelde Plan aan 20.000 mensen drinkwaterkits uit. In totaal kregen 225.000 mensen drinkwater. Via 32 mobiele ziekenhuizen kregen 32.800 mensen medische zorg. Daarnaast kregen lokale gezondheidswerkers opleidingen. Zo verzekerde Plan dat mensen in moeilijk te bereiken gebieden niet aan hun lot werden overgelaten. Zeer snel na de ramp startte Plan ook met de verdeling van voedselpakketten voor 1,5 miljoen mensen. In de nasleep ervan ging voedselhulp vooral naar moeders en jonge kinderen om ondervoeding te voorkomen.
Onderwijs is en blijft voor Plan prioriteit. 44.000 kinderen konden terug naar school dankzij back to school-kits, opleidingen voor leerkrachten, schoolgerief en de heropbouw van klaslokalen. Plan werkte met de Filipijnse overheid samen om klaslokalen en kinderdagverblijven te bouwen die beter bestand zijn tegen natuurrampen. De organisatie nam ook 21.000 kinderen in bescherming via ‘child friendly places’, dat zijn ruimtes waar kinderen veilig kunnen spelen, leren en waar ze psychologische steun krijgen. 10.000 volwassenen kregen vorming over hoe ze kunnen vermijden dat kinderen en vrouwen in noodsituaties worden uitgebuit. Plan werkte vervolgens samen met lokale gemeenschappen om de huizen van 195.000 mensen herop te bouwen of gaf hen tijdelijk onderdak. 87.000 mensen kregen essentiële huisraad zoals dekens, matten om op te slapen en kookgerief. Verder zette Plan cash for work-programma’s op. 61.000 mensen werden ingeschakeld in het heropbouwproces van hun gemeenschap en kregen daarvoor geld.
Ten slotte bereidt Plan mensen voor op toekomstige natuurrampen, zowel door hen te leren hoe ze bij een ramp moeten reageren als door hen te helpen hun gemeenschappen beter herop te bouwen.

UNICEF België
Een jaar na supertyfoon Haiyan werkt UNICEF verder om steun te bieden voor een volledig herstel, en leveren we inspanningen die de ontwikkeling bevorderen en de weerbaarheid van de getroffen gemeenschappen heropbouwen.

In het jaar volgend op Haiyan hebben de noodhulpacties van UNICEF ervoor gezorgd dat 1,3 miljoen mensen kregen toegang tot zuiver water en dat 1.300.000 kinderen over het hele land werden ingeënt. 25.000 kinderen kregen psychosociale steun en 630.000 kinderen ontvingen lesmateriaal.

Bovendien werden er 1.500 scholen hersteld of heropgebouwd en werd de koude keten voor het aanvoeren van vaccins in 150 van de 400 gezondheidscentra hersteld. Deze keten herstellen omvat de installatie van gekoelde opslagplaatsen en koelkasten, het leveren van vaccins en het opleiden van gezondheidsmedewerkers. UNICEF leverde ook gezondheidskits voor 600.000 personen, waaronder jonge moeders en pasgeborenen.

15.800 families kregen een maandelijkse financiële steun in cash. Hiermee konden ze zelf het nodige aankopen om in hun basisbehoeften te voorzien. Gemiddeld besteedden ze de helft van het bedrag aan de aankoop van voedsel, meer bepaald voor de kinderen.

Bij een ramp van deze omvang is het ook belangrijk om te kijken naar de zaken die vermeden werden. Er waren geen grootschalige ziekte-uitbraken, en de toestand bleef stabiel ondanks de massale volksverplaatsingen en het feit dat miljoenen mensen hun huis en kostwinning verloren als gevolg van de zwaarste tyfoon die de Filipijnen ooit gekend heeft.