menu

DOE EEN GIFT

BE19 0000 0000 1212

Hongersnood 12-12

Steun de mensen die door hongersnood bedreigd worden in Zuid-Soedan, Jemen, Nigeria en Somalië.

Doe een gift Onderneem actie

FAQ
21/03/2016

HOE KAN IK HELPEN

Kan ik geld geven?

JA ! Met geld kunnen zoveel mogelijk ter plekke benodigdheden gekocht worden, kunnen lokale mensen ingehuurd worden. De transportkosten worden dus zo klein mogelijk gehouden en de lokale economie wordt ondersteund.

Doe een gift op :
BE19 0000 0000 1212
BPOT BE B1

van Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties vzw, 1210 Brussel

Kan ik goederen (voedsel, kleding, dekens,… ) schenken?

Het Consortium organiseert geen inzameling van goederen (voedsel, kleding, dekens,… ) om verschillende redenen:

 • Het is belangrijk om over uniforme goederen te beschikken. Om ter plaatse chaos te vermijden krijgen de slachtoffers standaard hulppakketten.
 • Hulpverleners ter plaatse moeten met het materiaal vertrouwd zijn: bij inzameling is er een te grote verscheidenheid aan producten waardoor dit niet het geval is.
 • Er worden zoveel mogelijk goederen ter plaatse aangekocht: dit voorkomt al te hoge transportkosten en zorgt voor een stimulering van de lokale economie. De plaatselijke bevolking is ook vertrouwd met de producten. De goederen zijn cultureel aanvaard en kledij is aangepast aan het klimaat.
 • Inzamelingsacties vragen veel werk voor het uitsorteren van de goederen, er zijn kwaliteitsnormen waaraan voldaan moet worden vb ook hoge kost voor wassen en desinfecteren van dekens….
 • Transport van hulpgoederen is zeer duur, met name voor kledij en dekens. Het gaat om grote volumes met een relatief lage waarde per kilo.

Ook voor medicijnen geldt dit:

 • De WHO (World Health Organisation/Wereldgezondheidsorganisatie) stelt strenge eisen voor medicijnen.
 • Vervaldatum: medicijnen met lange geldigheidsduur (minstens 6 maand tot 1 jaar)
 • Niet elk medicijn heeft overal ter wereld dezelfde samenstelling (in het bijzonder antibiotica).
 • Plaatselijke hulpverleners moeten met de producten vertrouwd zijn. Ze moeten de samenstelling en posologie kennen om een goede verzorging te voorzien.
 • De aankoop generische producten gebeurt dus ter plaatse.

Kan ik vertrekken als vrijwilliger?

Wij appreciëren uw medeleven en steun maar de NGO’s hebben geen nood aan vrijwilligers voor de getroffen regio. Enkel beroepsmensen met een specifieke opleiding zijn naar de getroffen regio vertrokken. Deze mensen zijn reeds bij voorbaat gekend omwille van hun expertise en worden opgeroepen als dat nodig is.
Wie toch wil doorzetten reist af op eigen verantwoordelijkheid en risico!

Het is natuurlijk mogelijk om zich als vrijwilliger in Vlaanderen in te zetten voor solidariteitsacties in eigen wijk, gemeente, vereniging of bedrijf….

Kan ik medicijnen geven?

We organiseren GEEN inzameling van medicijnen

De WHO (World Health Organisation/Wereldgezondheidsorganisatie) stelt strenge eisen voor medicijnen.

 • Vervaldatum: medicijnen met lange geldigheidsduur (minstens 6 maand tot 1 jaar)
 • Niet elk medicijn heeft overal ter wereld dezelfde samenstelling (in het bijzonder antibiotica)
 • Plaatselijke hulpverleners moeten met de producten vertrouwd zijn: kennen samenstelling en posologie
 • De aankoop generische producten gebeurt ter plaatse

 

HET FISCAAL ATTEST

Kan ik een fiscaal attest krijgen voor mijn inzamel- of verkoopactie?

 • Voor stortingen die het resultaat zijn van inzamelingen, verkoopacties of bijdragen van verschillende mensen, kan géén fiscaal attest worden afgeleverd
 • Voor stortingen van meerdere giften via een verzamelrekening, kunnen geen individuele attesten worden uitgereikt.

Aan deze regels moeten wij ons strikt houden.

Kan ik een fiscaal attest krijgen voor mijn gift?

 • Stortingen vanaf € 40 (totaal over één jaar) op het rekeningnummer
  BE19 0000 0000 1212 – BPOT BE B1 komen in aanmerking voor een fiscaal attest.
 • Giften op 12-12 tijdens hetzelfde jaar zijn cumuleerbaar voor het fiscaal attest.
 • Giften moeten direct op het rekeningnummer 000-0000012-12 gestort worden, dus niet via een verzamelrekening.
 • Men kan gebruik maken van alle beschikbare betalingsmiddelen (overschrijvingsformulier, phonebanking, PC-banking, on-line-giften).
 • De fiscale vrijstelling is beperkt in de tijd : tot 31.12.2017.
 • Het openen van een permanente bankopdracht is NIET aanbevolen.

Hoe komt een gift in aanmerking voor een fiscaal attest?

Om in aanmerking te komen voor een fiscaal attest moesten giften direct op ons rekeningnummer
BE19 0000 0000 1212
BPOT BE B1

gestort worden, dus niet via een verzamelrekening.
Er kan gebruik worden gemaakt van alle beschikbare betalingsmiddelen (overschrijvingsbulletin, phonebanking, PC-banking, on-line-giften)
SMS-stortingen komen NIET in aanmerking.

Hoeveel moet ik geven om recht te hebben op een fiscaal attest?

Stortingen vanaf € 40 (totaal over één jaar) op rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 komen in aanmerking voor een fiscaal attest.

Wat moet ik doen om een fiscaal attest te ontvangen?

Fiscale attesten worden voor stortingen vanaf 40 € automatisch opgestuurd naar de donateur. De verzending gebeurt in maart 2018, goed op tijd voor uw belastingaangifte.
Voor stortingen op rekening 12-12 is er een tijdsbeperking.
Enkel stortingen gedaan tot eind 2017 geven recht op een fiscaal attest.

OVER HET CONSORTIUM

Wat is het Consortium voor Noodhulpsituaties?

Wanneer een natuurramp of humanitaire crisis uitbreekt en er meestal dringend veel financiële middelen nodig zijn, kan samenwerking de vrijgevigheid en solidariteit van de bevolking aanmoedigen. In dit perspectief werd in 1979 reeds een Consortium voor Noodhulp(situaties) opgericht, met als voornaamste doel de communicatie naar het publiek te bundelen en efficiënte contacten te leggen met pers en media, met als nevendoelstelling zo weinig mogelijk kosten te maken.
Het Consortium voor noodhulpsituaties beschikt over een gezamenlijk rekeningnummer waarmee het de overheden en het publiek in België bij zware humanitaire catastrofes tot de nodige solidariteit kan bewegen.

Het Consortium voor Noodsituaties telt vandaag de volgende leden: Caritas International, Handicap International, Oxfam Solidariteit, Plan België, Dokters van de Wereld en UNICEF België.

Gelden die in het kader van campagnes van het Consortium voor noodhulpsituaties worden ingezameld worden onder de lidorganisaties van het Consortium verdeeld op basis van een vooraf afgesproken verdeelsleutel. Met de toegewezen fondsen zetten de lidorganisaties noodhulpinterventies op het terrein op.

Hoe wordt geld dat het Consortium inzamelt verdeeld onder de humanitaire organisaties die lid zijn?

Telkens als er een gezamenlijke inzamelingsactie wordt opgezet worden de giften die op het centrale rekeningnummer terechtkomen, verdeeld onder de zes humanitaire lidorganisaties op basis van een verdeelsleutel, die jaarlijks wordt herberekend.
Deze verdeelsleutel houdt rekening met de steun en sympathie voor de organisaties vanwege het publiek, uitgedrukt in de giften die ze ontvangen hebben vanwege de Belgische bevolking over de voorbije drie jaren. Eventuele kosten voor het organiseren van de fondsenwerving, worden eveneens verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel.

Sleutel 2014/2015 :

 • Caritas International: 10,71%
 • Handicap International : 11,07%
 • Dokters van de Wereld: 7,28%
 • Oxfam-Solidariteit: 12,34%
 • Plan België: 27,02%
 • UNICEF België : 31,59%

Deze verdeelsleutel geldt voor de leden van het Consortium, die allen erkende noodhulporganisaties zijn. Wanneer er voldoende middelen zijn ingezameld om de noodhulpfaze te financieren, kunnen relevante projectvoorstellen van niet-leden ook voor financiering worden weerhouden.
Het Consortium maakt tussentijdse balansen van de ontvangen en verdeelde giften. Aan het einde van de campagne maken we via de pers de eindbalans bekend. De rekeningen van het Consortium worden onderworpen aan een externe audit en aan controle door het Ministerie van Financiën.

Wat doen de humanitaire organisaties die lid zijn van het Consortium met het geld dat ze inzamelen?

Elke humanitaire organisatie zal de gelden gebruiken voor haar eigen programma’s voor hulpverlening. Voor meer details over deze programma’s: zie de website van elke organisatie.